tekst pagina banner
lijn

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Inleiding:

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk aspect binnen de bedrijfsvoering van BMT Fire & Rescue B.V.. Als organisatie nemen wij de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

BMT is een ISO 9001:2015 gecertificeerde organisatie met circa 45 medewerkers, die zich bezig houdt met het adviseren, ontwerpen, produceren en onderhoud van alle voorkomende brand- en incidentenvoertuigen, afzet containers en mobile en stationaire blussystemen. De organisatie hecht veel waarde aan goede service. kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, en staan hierbij hoog in het vaandel. Bovendien willen wij een degelijke én innovatieve partner zijn. Degelijk als het gaat om kwaliteit, vakmanschap, betrouwbaarheid en betrokkenheid, innovatief op het gebied van duurzaamheid, materialen, werkwijze en branchebetrokkenheid.

content image left

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

MVO is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip  “MVO”.
Bij  MVO kiest BMT voor de “best beschikbare technische oplossingen die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs”. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen People, Planet en Profit; een evenwicht tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij.BMT maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar mensen, klanten en omgeving. Hierbij respecteren en handelen we conform de wet- en regelgevingen en de algemeen geldende normen en waarden.

De kwaliteit van onze dienstverlening neemt een belangrijke plaats in binnen onze organisatie. Wij blijven onze medewerkers trainen om onze hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeren in ruime mate in kwaliteit en efficiency voor alle partijen.Naast het behalen van winst hebben niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel en het milieu een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele praktijkvoorbeelden worden per deelgebied nader toegelicht;

  • welzijn van medewerkers (People)
  • milieuvriendelijk ondernemen (Planet)
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid (Profit)

Welzijn medewerkers:

Eén van de doelen is het welzijn van onze medewerkers.

Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd doordat er een gezonde, goede en veilige werkomgeving gecreëerd wordt. Goed toegepaste ARBO regels zijn in het belang  van  onze  organisatie, onze medewerkers en onze klanten.

BMT investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer te stimuleren en communicatie te creëren waarbij medewerkers een eigen verantwoordelijkheid met veel vrijheid hebben. BMT communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen.

content image leftcontent image right

BMT neemt haar verantwoordelijkheid voor jongeren en biedt hen stage, werk-leer projecten aan. Zo leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren. Bij werving- en selectie wordt gekeken naar de competenties van de toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking en worden er mogelijkheden geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (oudere intreders, Wajong, Vrouwen in Techniek)

Milieuvriendelijk ondernemen:

Een ander doel van onze organisaties is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van milieubelasting is een punt van aandacht in de bedrijfsvoering. Ons beleid is om de activiteiten zodanig te organiseren,
dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en verminderen van vervuiling. Ook stellen wij ons zelf doelen voor relevante milieumaatregelen, inclusief de gebruikte grondstoffen en  de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortduren kunnen blijven verbeteren.

BMT voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Als organisatie willen wij milieubelasting voorkomen en streven wij naar continue verbetering. Mogelijke milieurisico’s die relevant zijn voor de organisatie zijn door ons in kaart gebracht. Omdat enkele activiteiten vallen onder de werking van de Wet Milieubeheer vinden er regelmatig milieucontroles plaats. Naast het ontwikkelen van hoogwaardige producten wil BMT ook op een verantwoorde manier met het milieu omgaan.

Onze organisatie neemt energiebesparende maatregelen zoals het kiezen van groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van isolatie- en energiezuinige materialen/ apparatuur en LED verlichting in de gebouwen.

content image leftcontent image right

BMT attendeert haar medewerkers op onnodig energie- en waterverbruik, verminderen van papierverbruik,  afvalscheiding, het stimuleren van het gebruik maken van openbaar vervoer of per fiets voor woon/werkverkeer waar mogelijk. Ook het reduceren van brandstofverbruik door het gebruik van minder milieubelastende bedrijfswagens (o.a. Hybride voertuigen) is binnen onze organisatie een voortdurend punt van aandacht.

Tot slot worden alle nieuwe leveranciers zorgvuldig gekozen. Wij stellen hoge eisen aan producten  die wij inkopen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar doen dit ook voor de producten en diensten welke wij verkopen. Ook draagt BMT zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door  waar mogelijk medewerkers uit de regio aan te trekken, dit levert ook voordelen voor het milieu op.